Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Phòng Tài chính - kế toán
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. CHỨC NĂNG
- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm.
- Tổ chức thực hiện hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát các nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị.
II. NHIỆM VỤ
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán diễn ra tại Nhà trường.
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tại Trường.
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.
- Cung cấp thông tin, số liệu tính toán theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện tốt các nguyên tắc kế toán theo chế độ hiện hành.
- Dự thảo các văn bản sau: liên quan tới Tài chính - Kế toán và quản lý sử dụng tài sản.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
 
 
    
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn