Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường
Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường(13/10/2014)

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 04/KH-HĐT                                                 Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2014


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI

Nhiệm kỳ 2013-2018

         - Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới;

         - Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng nghề Cơ giới.

- Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề;

- Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Cơ giới;

- Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới;

- Căn cứ Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Nghị quyết Đảng ủy năm 2014.

- Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường.

Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới đề ra Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. Định hướng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2018

1. Mục tiêu:

Đổi mới cơ bản và toàn diện công tác đào tạo nghề nhằm đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người học không ngừng nâng cao chất lượng học tập, được tiếp cận với kiến thức, kỹ năng cần thiết, tiến tiến, hiện đại để tiến thân, lập nghiệp; đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho xã hội; phát triển ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; phấn đấu trở thành trường Cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia; phát triển thương hiệu "Trường Cao đẳng nghề Cơ giới" trong phạm vi cả nước; đảm bảo đào tạo uy tín, chất lượng và có khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Xây dựng môi trường xã hội hoá giáo dục; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo hợp tác, bình đẳng, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng cơ sở vật chất

- Thực hiện Dự án Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới giai đoạn I (2014 – 2018);

- Thực hiện Dự án mở rộng Trường; trước mắt phải bố trí hiện trường thực tập cho nghề Vận hành máy thi công mặt đường;

- Mua sắm thiết bị dạy học cho nghề trọng điểm;

- Tập trung đầu tư kinh phí cho nghề Cơ điện tử, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí;

- Đầu tư kinh phí cho thiết bị dạy học tự làm;

- Thực hiện sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp theo kế họach hàng năm; 

- Đầu tư cơ sở vật chất cho phòng chuyên môn các nghề;

- Mua thêm ôtô đời mới cho nghề Lái xe ôtô;

- Bổ sung giáo trình, tài liệu phục vụ dạy – học;

- Sửa chữa, nâng cấp sân tập lái xe để đảm bảo tiêu chuẩn quy định;

2.2. Phát triển đào tạo

- Giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh là 800 học sinh – sinh viên; đến năm 2018: cao đẳng nghề: 400 sinh viên, trung cấp nghề: 600 học sinh, sơ cấp nghề: 2000 học viên;

- Quy mô đào tạo năm 2015 là 2830 học sinh – sinh viên, năm 2018 là 3100 học sinh – sinh viên;

- Mở nghề mới Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí; đến năm 2018 có 08 nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 14 nghề đào tạo trình độ trung cấp và 19 nghề đào tạo trình độ sơ cấp;

- Biên soạn chương trình, giáo trình cho các nghề mới đào tạo;

- Duy trì và mở rộng liên kết đào tạo với các trường, trung tâm, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các phòng học chuyên môn;

- Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức chỉnh biên chương trình dạy nghề đáp ứng với nhu cầu của xã hội; đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng quan hệ hợp tác đào tạo với 01 trường dạy nghề nước ngoài;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo;

- Đẩy mạnh khai thác trang thông tin điện tử của Trường;

- Phát huy phong trào chế tạo thiết bị dạy học tự làm, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; mỗi năm đầu tư kinh phí cho công tác chế tạo thiết bị dạy học và nghiên cứu khoa học từ 500 - 700 triệu đồng; phấn đấu mỗi năm có từ 10 thiết bị dạy học tự làm và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được công nhận và đưa vào ứng dụng;

- Triển khai công tác tự kiểm định chất lượng hàng năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo;

- Triển khai khảo sát, đánh giá ngoài về chất lượng đào tạo, điều chỉnh mục tiêu đào tạo, chất lượng chương trình, giáo trình...;

- Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống dưới 10%;

- Tỷ lệ học sinh đạt tốt nghiệp 95% trở lên, trong đó: loại khá, giỏi: 35%; trung bình khá: 55%; trung bình: 10%;

- Tỷ lệ đạo đức loại tốt, xuất sắc: 20%; trung bình khá, khá: 50%; trung bình: 25%; yếu, kém dưới 5%;

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học;

- Cập nhật giáo trình, bài giảng lên trang thông tin điện tử của Trường;

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; tổ chức thực hiện tốt công tác hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; tăng cường công tác kiểm tra đào tạo theo định kỳ và thường xuyên.

- Đạt kết quả kiểm định lại cấ độ 3 vào năm 2017;

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức

- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm, trình Bộ duyệt;

- Tuyển dụng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên đáp ứng quy mô đào tạo; đến năm 2018 có 140 giáo viên, thạc sỹ chiếm 25%;

- Thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo định kỳ;

- Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, quản lý và chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, đặc biệt chú trọng những nghề mới đào tạo; xây dựng kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo;

- Định kỳ, tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề giáo viên;

- Thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học hiện đại của giáo viên;

- Cử giáo viên tham quan, học tập ở các trường dạy nghề trong nước, ngoài nước và doanh nghiệp có thiết bị hiện đại;

- Thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định;

- Tách khoa Ôtô – Máy thi công thành Trung tâm đào tạo lái xe và khoa Ôtô – Máy thi công;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế hoạt động của Trường.

2.4. Phát triển tài chính, tiền lương

- Thu sự nghiệp bình quân các năm từ 2014 – 2018 là: 10 tỷ đồng/năm; thu nhập tăng thêm 12 tháng lương cơ bản; đảm bảo thu nhập các ngày lễ, tết; bổ sung mua thiết bị và xe máy 500 triệu đồng/năm; tích luỹ 01 tỷ đồng/năm;

- Xã hội hoá đào tạo, tìm nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp;

- Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính cho Trung tâm Đào tạo lái xe;

- Tăng cường liên kết đào tạo với các trường trong nước;

- Khai thác hết năng lực cho đào tạo hệ ngắn hạn, đào tạo theo đặt hàng với các doanh nghiệp để tăng nguồn thu.

2.5. Công tác học sinh – sinh viên

- Xây dựng môi trường học tập bình đẳng, dân chủ, thân thiện và an toàn;

- Phát huy vai trò tích cực, chủ động trong học tập;

- Tăng cường đầu tư các trang bị, dịch vụ tiện ích trong khu nội trú;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, vui chơi giải trí lành mạnh nhằm phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ cho học sinh – sinh viên;

- Hoàn thành thủ tục thành lập Hội sinh viên Việt Nam Trường và xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả;

- Củng cố hoạt động của các Hội, thành lập các câu lạc bộ để tăng cường tính tự quản trong học sinh – sinh viên;

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động của Hội Cựu học sinh – sinh viên;

- Duy trì và phát triển Quỹ khuyến học cho học sinh – sinh viên;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên ra trường.

2.6. Công tác quốc phòng, an ninh

- Tổ chức triển khai hoạt động hiệu quả Cụm An toàn về an ninh trật tự Nghĩa Kỳ - Quảng Phú, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong trường và khu vực chung quanh;

- Xây dựng và hoàn chỉnh Kế hoạch Chiến đấu bảo vệ cơ quan, Kế hoạch Trực ban tác chiến, Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy, Kế hoạch Sẵn sàng ứng phó với các tình huống gây mất an ninh trật tự trong nhà trường, Kế hoạch phòng chống bão lũ..., đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả, cơ động và kịp thời;

- Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, bố trí lực lượng phòng thủ bảo vệ cơ quan và ứng phó với các tình huống gây mất an ninh trật tự trong nhà trường; tổ chức báo động và xử lý các tình huống giả định bất ngờ xảy ra;

- Xây dựng Lực lượng tự vệ vững mạnh, thực hiện đăng ký lực lượng tự vệ và duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả; tham gia tập huấn, diễn tập theo điều động của cơ quan quân sự các cấp;

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Giáo dục Quốc phòng – An ninh nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy các nội dung môn học, đáp ứng với chương trình đào tạo;

- Tiếp tục cử cán bộ lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2 và 3.

2.7. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tổ chức cơ sở Đảng đạt “Tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh” hàng năm;

- Tổ chức Công đoàn đạt “Tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc” hàng năm;

- Tổ chưc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt “Danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh”;

- Nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì;

- Có 01 giáo viên đạt Danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 01 Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc;

- Danh hiệu Lao động tiên tiến hàng năm chiếm 85% trở lên;

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm chiếm 25% trở lên;

- Tập thể Lao động tiên tiến chiếm 90% trở lên;

- Tập thể Lao động xuất sắc chiếm 50% trở lên.

II. Biện pháp thực hiện

- Hội đồng trường phải chủ động, tích cực cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; chống các biểu hiện hình thức, chủ quan, làm việc thiế trách nhiệm;

- Xây dựng Hội đồng trường thực sự là tổ chức tập hợp trí tuệ của tập thể; chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, quyết nghị trong từng giai đoạn cụ thể;

          - Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ và sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng ủy Trường;

- Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Nghị quyết hàng tháng, hàng năm và nhiệm kỳ đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế;

- Xây dựng Quyết nghị của Hội đồng trường sát thực tế nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn; có cơ chế giám sát việc thực hiện các Quyết nghị, các hoạt động toàn diện nhất là công tác cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, khen thưởng, kỷ luật, đảm bảo chất lượng...;

- Tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư xây dựng, cải tạo, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, quản lý;

- Chỉ đạo mạnh mẽ từng bước việc thực hiện xã hội hoá đào tạo; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch trong tài chính;

- Triệt để thực hành tiết kiệm, huy động các nguồn lực tài chính để tăng tích luỹ, đầu tư một phần cơ sở vât chất, trang thiết bị, hỗ trợ các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh – sinh viên;

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giáo viên đảm bảo chuẩn hoá, chất lượng, đáp ứng với yêu cầu biến động của xã hội, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công;

   - Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, đúc rút kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện;

         - Từng cá nhân, đơn vị phải lập kế hoạch công tác cụ thể trong từng tháng, có rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao;

- Xây dựng mối quan hệ hài hoà, thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, tạo niềm tin ở tất cả các mối quan hệ trong và ngoài Nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hội đồng trường kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh – sinh viên đoàn kết, thống nhất, ra sức nỗ lực cùng với tập thể Nhà trường thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra.

                                                            T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                         CHỦ TỊCH 

                                                                            (Đã ký)

 

                                                                      Bùi Trọng Sơn

 
    
   Tin đã đưa
     ......
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn