Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Văn bản - quy chế - Văn bản nội bộ
QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ KHÓA 36 NIÊN KHÓA 2012-2015(17/08/2012)
 

 

 

 

   BOÄ NOÂNG NGHIEÄP VAØ PTNT         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ĐẲNG NGHEÀ CÔ GIÔÙI               Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

       Soá :  01  /QÑ-CÑNCG-HCTC                      Quaûng Ngaõi, ngaøy 01  thaùng 01  naêm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy ñònh möùc thu hoïc phí caùc ngheà ñaøo taïo heä chính quy
Trung caáp ngheà, Cao ñaúng ngheà, khoaù 36-nieân khoaù 2012-2015
vaø lieân thoâng leân cao ñaúng ngheà

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI

-Caên cöù Quyeát ñònh soá: 229/QÑ-LÑTBXH ngaøy 11 thaùng 02 naêm 2010 cuûa Boä tröôûng Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi veà vieäc thaønh laäp Tröôøng Cao ñaúng ngheà Cô giôùi treân cô sôû naâng caáp Tröôøng Trung caáp ngheà cô giôùi Quaûng Ngaõi;

-Caên cöù Quyeát ñònh soá: 933/QÑ-BNN-TCCB ngaøy 09 thaùng 04 naêm 2010 cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân quy ñònh veà chöùc naêng, nhieäm vuï vaø cô caáu toå chöùc cuûa Tröôøng Cao ñaúng ngheà Cô giôùi;

-Caên cöù Nghò ñònh soá:49/2010/NÑ-CP ngaøy 14/ 5/ 2010 cuûa Chính phuû quy ñònh veà mieãn, giaûm hoïc phí, hoã trôï hoïc taäp vaø cô cheá thu, söû duïng hoïc phí ñoái vôùi cô sôû giaùo duïc thuoäc heä thoáng giaùo duïc quoác daân töø naêm hoïc 2010-2011 ñeán naêm 2014-2015;

-Theo ñeà nghò cuûa Tröôûng phoøng Haønh chính -Toå chöùcvaø Ñaøo taïo,

 

QUYEÁT ÑÒNH

 

Ñieàu 1. Nay quy ñònh möùc thu hoïc phí caùc ngheà ñaøo taïo heä chính quy Trung caáp ngheà, Cao ñaúng ngheà, khoaù 36-nieân khoaù 2012-2015 vaø lieân thoâng leân cao ñaúng ngheà.Möùc thu hoïc phí cuûa töøng ngheà, caáp ñaøo taïo ñöôïc quy ñònh cuï theå cho töøng naêm hoïc, trong caû khoaù hoïc (Coù baûng thu hoïc phí keøm theo).

 

          Ñieàu 2: Tröôûng phoøng HCTC, Taøi chính-Keá toaùn, Ñaøo taïo, Coâng taùc HSSV, QLXM&QT, Khaûo thí vaø ÑBCL caùc tröôûng Khoa, Boä moân, Trung taâm tröïc thuoäc caên cöù quyeát ñònh thi haønh  .

            Nôi nhaän:                                                                HIEÄU TRÖÔÛNG

          - Nhö ñieàu 2 .                                                                                                                           Đã ký

            - Löu HTCT                                                                                     Ñ HOÀNG THANH

 

QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ

 

KHOÁ HỌC 2012 - 2015 ( KHOÁ 36)

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ban hành kèm theo quyết định số:     01   / QĐ-CĐNCG ngày  01 tháng 01 năm 2012  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TT

NGHỀ ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo

Năm học      2012- 2013

Năm học      2013- 2014

Năm học        2014- 2015

 

I

TRUNG CẤP

 

 

 

 

 

1

Kế toán doanh nghiệp

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

2

Công nghệ ô tô

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

3

Điện công nghiệp

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

4

Cơ điện tử

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

5

Hàn

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

6

Cốt thép hàn

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

7

Lắp ráp cơ khí

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

8

Cắt gọt kim loại

24 Tháng (THPT)

60.000 đ/th

120.000 đ/th

 

 

36 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

120.000 đ/th

140.000 đ/th

 

9

Vận hành máy thi công nền

12 Tháng (THPT)

120.000 đ/th

 

 

 

24 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

140.000 đ/th

 

 

10

Vận hành máy thi công mặt đường

12 Tháng (THPT)

120.000 đ/th

 

 

 

24 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

140.000 đ/th

 

 

11

Vận hành máy nông nghiệp

12 Tháng (THPT)

120.000 đ/th

 

 

 

24 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

140.000 đ/th

 

 

12

Lái xe chuyên dụng

12 Tháng (THPT)

120.000 đ/th

 

 

 

24 Tháng (THCS)

80.000 đ/th

140.000 đ/th

 

 

II

CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

1

Công nghệ ô tô

36 Tháng

120.000 đ/th

160.000 đ/th

200.000 đ/th

 

2

Cắt gọt kim loại

36 Tháng

120.000 đ/th

160.000 đ/th

200.000 đ/th

 

3

Hàn

36 Tháng

120.000 đ/th

160.000 đ/th

200.000 đ/th

 

4

Kế toán doanh nghiệp

36 Tháng

120.000 đ/th

160.000 đ/th

200.000 đ/th

 

5

Điện công nghiệp

36 Tháng

120.000 đ/th

160.000 đ/th

200.000 đ/th

 

III

LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ

 

1

Chuyển đổi

6 tháng

200.000 đ/th

 

 

 

2

Công nghệ ô tô

12 Tháng

200.000 đ/th

 

 

 

3

Cắt gọt kim loại

12 Tháng

200.000 đ/th

 

 

 

4

Hàn

12 Tháng

200.000 đ/th

 

 

 

5

Điện công nghiệp

12 Tháng

200.000 đ/th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Đã ký

 

                                                                                                           Đỗ Hồng Thanh 

    
   Tin đã đưa
     Chương trình hành động NQ 29
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn