Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đơn vị trực thuộc - Trung tâm
Trường CĐ nghề Cơ giới đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - 2011(29/02/2012)
      Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐ-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 26/03/2007 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về ban hành qui chế tuyển sinh học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. 
        Nhà trường đã tiến hành thành lập Hội đồng tuyển sinh, chuẩn bị đầy đủ nội dung chương trình, bài giảng phù hợp với đối tượng tham gia học tập, chuẩn bị lực lượng giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đạt chuẩn theo qui định.
        Trong những năm qua công tác tuyển sinh của trường được thực hiên nghiêm túc theo đúng quy định của nhà nước. Cụ thể là có kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngay từ đầu năm, trên cơ sở đó chủ động thực hiện công tác tuyển sinh, chấp hành nghiêm túc việc báo cáo danh sách học sinh theo từng lớp học cho hội đồng tuyển sinh Trường xét duyệt hồ sơ, tuyển đúng đối tượng, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định.
            - Năm 2008 Nhà trường đã tiến hành tuyển sinh được 250 học viên và đã mở được 10 lớp.
            - Năm 2009 Nhà trường cũng tiến hành tuyển sinh được 243 học viên và đã mở được 08 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các địa phương trong Tỉnh, đáp ứng được nhu cầu về cơ hội tìm kiếm việc làm cho các đối tượng lao động ở nông thôn.
Thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy (khóa X) của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 21 tháng 11 năm 2009. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956) với mục tiêu tổng quát: “Bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn…”.
Quan điểm cơ bản của Đề án 1956 là “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư và có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu  đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác…; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.
Năm 2010 là năm đầu tiên Đề án 1956 được triển khai trong bối cảnh Ban bí thư Trung ương Đảng đang chỉ đạo thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới ở 11 xã điểm và bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ với yêu cầu đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2010 là phổ biến, quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; hình thành tổ chức bộ máy quản lý và triển khai thực hiện Đề án ở các cấp; tuyên truyền Đề án ở các cấp và đến người lao động; điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu dạy nghề; phê duyệt Đề án cấp tỉnh; nâng cao năng lực đào tạo nghề; thí điểm các mô hình dạy nghề và đặt hàng dạy nghề; thí điểm hình thức cấp thẻ học nghề nông nghiệp và xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015.       Trong năm 2010 Nhà trường đã tiến hành tuyển sinh ở các địa phương trong địa bàn Tỉnh và đã thực hiện giảng dạy được 08 lớp, tổng cộng 223 học viên tham gia học tập.
Năm 2011 tiếp tục triển khai Đề án 1956, Nhà trường cũng đã tiến hành tuyển sinh ở các địa phương được 60 học viên và mở được 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có một lớp đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số.

HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP DẠY NGHỀ CHO LĐNT NĂM 2011
        
                                    
Hình 1: Lễ khai giảng lớp dạy nghề cho Lao động nông thôn tại Xã Nghĩa Thọ, Huyện Tư Nghĩa
 
               
 
Hình 2: Lễ khai giảng lớp dạy nghề cho Lao động nông thôn tại Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh
 
 
    Hình 3: Lễ khai giảng lớp dạy nghề cho Lao động nông thôn tại Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà
         Những kết quả bước đầu này đã tạo động lực để thu hút những lao động nông thôn khác trong thôn bản, làng, xã tham gia các khoá đào tạo nghề được tổ chức tại địa bàn. Người lao động, bên cạnh học các kỹ năng nghề cơ bản để làm nghề, còn được trang bị các kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, đã hình thành mô hình sản xuất mới, trong đó những nông dân được qua đào tạo nghề là lực lượng nòng cốt. Đặc biệt, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội và người lao động về vai trò quan trọng của dạy nghề đối với phát triển nguồn nhân lực nông thôn trong sản xuất nông nghiệp hiện đại;  góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống, phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
                                                                                      TT SXDV & CGCN
 
Trung tâm SXDV và CGCN - Trường CĐ nghề Cơ giới    
   Tin đã đưa
     .
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn