Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ      
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Điểm tin
Giáo dục tư tưởng cho học sinh - sinh viên trong Nhà trường(13/04/2012)       Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hơn bao giờ hết những người trẻ tuổi càng trở nên quan trọng và đã được thừa nhận là nhân tố quyết định chủ yếu đến sự phát triển kinh tế, xã hội, trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

        Để đáp ứng được yêu cầu đó thì cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, những con người phát triển toàn diện, thể chất, tri thức, đạo đức. Hồ Chủ tịch đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đại hội X của Đảng chỉ rõ phải coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện nhân cách của người Việt Nam. Trong đó: “ Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” sẽ góp phần đáp ứng tốt yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Ở thời kỳ cách mạng nào cũng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Trong 35 năm qua, cùng với học sinh, sinh viên nói chung trong toàn nước, học sinh, sinh viên Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức truyền thống cách mạng cho học sinh , sinh viên. Hơn bao giờ hết học sinh, sinh viên trong trường cần nhận thức rõ lý tưởng của mình chính là lý tưởng cách mạng của toàn dân tộc: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mỗi học sinh, sinh viên cần phải được định hướng, rèn luyện để hình thành những tố chất về chính trị như tính kiên định, kiên trì những nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống cũng như trong công việc, nêu cao tinh thần tập thể, hợp tác với mọi người, tôn trọng và tuân thủ theo kỷ cương pháp luật; trung thành với lý tưởng đã chọn.
 Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa như hiện nay, năng lực hoạt động thực tiển của học sinh, sinh viên còn non kém, dễ bị chi phối bởi lối sống ích kỉ, lười lao động, sống vội, sống hưởng thụ, họ coi thường giá trị đạo đức, những truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại. Thực trạng đó dẫn đến một hệ quả không lường đối với thế hệ trẻ, chất lượng giáo dục giảm sút, lối sống xa lai căn, hướng ngoại… xâm nhập học đường. Thật sự cảm thấy đau lòng khi nghe những câu chuyện như: Nhiều học sinh, sinh viên bỏ học giữa chừng, học sinh chửi thề với thái độ thách thức thầy, cô giáo.
Vì vậy, với vai trò quan trọng của giáo dục chính trị tư tưởng, từ thực trạng giáo dục chính trị tư tưởng trong tất cả học sinh, sinh viên nói chung, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trong Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Gioi nói riêng, trong những năm gần đây, công tác xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ luôn được Đảng ta coi trọng. Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục chính trị chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trong nhà trường
 Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt là tiết chào cờ đầu tuần. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên được xem là nhiệm vụ hàng đầu qua đó giúp cho học sinh, sinh viên xác định đúng đắn động cơ, thái độ trong học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng được một lớp thanh niên vững vàng về chính trị, có nhân cách tốt. Phải tăng cường giáo dục cho họ tình cảm yêu nước nồng nàn. Yêu nước, tức là yêu độc lập của đất nước; yêu chủ nghĩa xã hội; là phải làm giàu cho gia đình và đất nước; phải trung với Đảng, với nước, hiếu với nhân dân. Cần tổ chức triển khai đồng bộ những đợt sinh hoạt chính trị quan trọng như: chương trình rèn luyện đoàn viên, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” … gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với phong trào xây dựng trường học thân thiện . Giáo dục đã chỉ rõ mục tiêu là “đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Như chúng ta biết học sinh , sinh viên đã có sự phát triển tương đối đầy đủ và toàn diện: nhân cách đã định hình tương đối ổn định, trí tuệ đã phát triển, đã hình thành thế giới quan cá nhân với khả năng tự đánh giá, tự thẩm định và điều chỉnh hành vi. Cho nên quan điểm giáo dục đào tạo của Đảng ta là coi học sinh, sinh viên là “một nhân cách đã trưởng thành”. Tuy nhiên, nhân cách không phải là một cái cho sẵn, cố định, bất biến, hình thành một lần và xong xuôi. Nhân cách là một quá trình, được hình thành và phát triển dần dần trong suốt đời sống của cá nhân. Lứa tuổi thanh niên, sinh viên là một giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, nhưng kinh nghiệm sống của họ còn chưa phong phú, tư tưởng còn chưa được chín chắn. Vì vậy, việc giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách của học sinh, sinh viên.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên trong trường cần đạt được những mục tiêu chủ yếu sau: Bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, thế giới quan cách mạng và nhân sinh quan đúng đắn cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí cách mạng của học sinh, sinh viên. Thỏa mãn các nhu cầu tinh thần ngày càng cao nhằm xây dựng một đời sống tinh thần phong phú, đa dạng cho học sinh, sinh viên.
Nhận diện và đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc bản chất cách mạng của đường lối đổi mới của Đảng nhằm khẳng định tính cách mạng và khoa học của hệ tư tưởng Mác Lênin. Góp phần đắc lực vào việc xây dựng con người mới XHCN. Mục đích của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên là truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó làm hình thành thế giới quan cách mạng và phương pháp luận khoa học cho học sinh sinh viên, bồi dưỡng nhân sinh quan đúng đắn, lối sống lành mạnh, đào tạo ra những con người “vừa hồng, vừa chuyên” phục vụ cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng CNXH.
Để phục vụ cho mục đích trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên phải thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm vì nó góp phần làm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nhân sinh quan cách mạng cho học sinh, sinh viên. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường nhằm giúp học sinh, sinh viên nắm bắt được mục tiêu, lý tưởng của Đảng, làm hình thành ý thức trách nhiệm trong học sinh, sinh viên trước bản thân, nhà trường và xã hội.Giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng, góp phần bồi dưỡng những tình cảm đúng đắn của học sinh, sinh viên đối với quê hương đất nước. Giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị đúng đắn nhằm hình thành lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Đấu tranh chống các tư tưởng phản động xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chống các biểu hiện tiêu cực trong lối sống, lẽ sống của học sinh, sinh viên.
Giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên là một hoạt động có tính chất thường xuyên, được thực hiện từ khi học sinh, sinh viên bước chân vào trường cho đến khi học sinh, sinh viên ra trường. Chủ thể của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không chỉ là các bộ phận chức năng như Bộ môn Mác-LêNin và phòng Công tác học sinh – sinh viên, mà là toàn bộ nhà trường, các phòng, khoa, các giáo viên, công chức và bản thân học sinh, sinh viên.
       Giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên vừa có mục đích lâu dài, vừa có mục tiêu trước mắt, vì vậy phải kết hợp giữa những hoạt động theo kế hoạch và hoạt động đột xuất, để triển khai những nhiệm vụ cụ thể. Sinh hoạt chính trị là loại hình hoạt động nhằm triển khai những nhiệm vụ trên. Sinh hoạt chính trị định kỳ cần tổ chức theo giai đoạn cho phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên năm đầu, giữa năm, cuối năm. Ngoài ra, cần tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị đột xuất để triển khai những nội dung mới, quan trọng dưới các hình thức như: nghe nói chuyện thời sự, nghe báo cáo chuyên đề, học tập Nghị quyết.
Giáo dục truyền thống cũng là một trong những nội dung không thể thiếu của giáo dục chính trị, tư tưởng. Học sinh, sinh viên ngay từ khi bước chân vào trường đã phải hiểu về truyền thống của trường, của ngành, của địa phương và của dân tộc nói chung. Việc giáo dục truyền thống có thể thực hiện thông qua những sinh hoạt chuyên đề riêng, nhưng cũng có thể lồng ghép vào các loại hình hoạt động khác như thông qua giảng dạy, học tập các môn của Bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua sinh hoạt chính trị, thông qua hoạt động văn thể, tham quan thực tế...
           Công tác giáo dục chính trị, tư  tưởng là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên là một hoạt động tất yếu, phải được thực hiện một cách có kế hoạch, thường xuyên và liên tục. Đây là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của nhà trường qua 35 năm xây dựng và phát triển nhằm đào tạo ra những  chuyên gia vừa “hồng” vừa “chuyên”.

 

Nguyễn Thị Ái Diễm - Bộ môn Mac_Lênin