Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ      
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Kết quả học tập
Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị(13/04/2012)
Câu 1: Trình bày nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam?
Câu 2: Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
 
Câu 3: Trình bày những truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt nam
 
Câu 4: Trình bày quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân Việt Nam?
 
Câu 5: Nêu sự hình thành tính tất yếu và bản chất của Chủ Nghĩa Xã Hội?
 
Câu 6:  Phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Câu 7: Trình bày những các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa Xã Hội? 
 
Câu 8: Trình bày sự hình thành và phát triển học thuyết Mác- LêNin?
 
Câu 9: Nêu tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam? Con đường đi lên Chủ Nghiã Xã Hội ở Việt Nam có những nội dung nào?

Câu 10: Trình bày sự hình thành và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam? 

    
   Tin đã đưa
     Điểm tổng kết học kỳ I khóa 35 năm học 2011-2012