Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Trường Cao đẳng nghề Cơ giới nằm trong khu vực phát triển của các khu kinh tế trọng điểm quốc gia. Sự hình thành và phát triển khu Kinh tế Dung Quất, khu Kinh tế mở Chu Lai cùng các khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Phú, Phổ Phong của tỉnh Quảng Ngãi, các khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam, Bình Định… đã tạo ra nhu cầu đáp ứng nguồn nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu của người học, xã hội ngày càng cao. Đây chính là thế mạnh để nhà trường xây dựng và điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường theo hướng nâng cao chất lượng dạy nghề, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngày 11/02/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra Quyết định số: 229/QĐ-
LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ giới trên cơ sở Trường Trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi; …Và từ đó, bộ máy nhà trường có thêm phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
I. Chức năng
            Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng đào tạo trong trường.
II. Nhiệm vụ
            1. Về hoạt động khảo thí
            1- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác biên soạn đề thi và hình thức kiểm tra kết thúc môn học, thi tốt nghiệp;
            2- Phối hợp với Phòng Đào tạo, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh (nếu có), xét tuyển, thi tốt nghiệp đúng theo Quy chế tuyển sinh và Quy chế tổ chức đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
            3- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa, Tổ bộ môn tổ chức các kỳ thi; tham gia giám sát các buổi thi. Thực hiện việc kiểm tra từ khâu ra đề thi, lưu trữ đề thi, nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và phân tích xử lý các kết quả thi;
            4- Phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn học, mô đun đào tạo; cung cấp đề thi (lấy từ ngân hàng đề thi) cho bộ phận tổ chức thi; đề xuất cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của ngành, các bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
            5- Tổ chức việc nghiên cứu, cải tiến quy trình thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun đào tạo, viết báo cáo thực tập; và tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình tổ chức thi, kiểm tra cho các đơn vị, cá nhân trong nhà trường.
            6- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên soạn đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;
            7- Tổ chức việc thẩm định tính chính xác của công tác chấm bài thi, tổ chức thẩm định kết quả chấm thi của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả của từng môn học, mô đun đào tạo và qua phản ảnh của học sinh, sinh viên.
            2. Về hoạt động quản lý chất lượng đào tạo
            1- Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo;               
            2- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị tham gia biên soạn, chỉnh biên các chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, quá trình học tập của học sinh, sinh viên;
            3- Lập kế hoạch tự kiểm định và hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
            4- Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ, giáo viên về hoạt động kiểm định chất lượng;
            5- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị;
            6- Tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiệm thu đề tài và chuyển giao công nghệ.
 
III. Công tác kiểm định chất lượng
Chất lượng đào tạo luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu của tất cả các cơ sở đào tạo. Để quản lý chất lượng đào tạo, trước hết phải có công cụ đánh giá về cơ sở đào tạo; hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề chính là một công cụ đánh giá, giám sát chất lượng đào tạo có hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, mỗi cơ sở dạy nghề sẽ tự hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng để đáp ứng với các tiêu chuẩn, tiêu chí đặt ra, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và qua đó khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo. Kiểm định chất lượng dạy nghề giúp cho nhà trường áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO và tiêu chuẩn Nhà nước về dạy nghề trong thời gian tới.
Kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề trong từng giai đoạn nhất định, giúp cơ sở dạy nghề tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng mục tiêu dạy nghề đã đề ra.
Nhà trường xem hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề chính là dịp để tự nhìn nhận lại chính mình một cách thực chất và khách quan nhất, từ đó xác định được cơ sở dạy nghề của mình đạt ở mức độ nào, cần phát huy và bổ sung những gì để tự hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng và được xếp vào hệ thống các chuẩn mực chất lượng dạy nghề.
Thực hiện tốt và thường xuyên công tác kiểm định chất lượng sẽ tạo điều kiện cho Trường phát triển một cách bền vững và khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống các trường dạy nghề và trong toàn xã hội.
            Là một trường dạy nghề nằm trong vùng trọng điểm kinh tế khu vực miền Trung - Tây nguyên, nhất là nơi có khu Kinh tế Dung Quất đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Cơ giới luôn coi trọng chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
            Xây dựng được thương hiệu trên cơ sở chất lượng dạy nghề sẽ có ý nghĩa rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của cơ sở dạy nghề. Vì vậy trong năm 2010, Nhà trường coi công tác tự kiểm định chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm và đã tiến hành tự đánh giá một cách nghiêm túc mức độ đáp ứng mục tiêu đào tạo của trường, trên cơ sở đó lập kế hoạch khắc phục những tồn tại nhằm đạt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng dạy nghề.
            Công tác tự kiểm định chất lượng nhằm còn nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên toàn trường về vai trò quan trọng của công tác tự kiểm định chất lượng, tự đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề của trường Cao đẳng nghề theo hệ hống các tiêu chí, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành. Qua đó kêu gọi sự đồng thuận và huy động toàn bộ nguồn lực của nhà trường cùng thực hiện nhằm đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề.
            Qua công tác tự kiểm định chất lượng sẽ xác định được Trường Cao đẳng nghề Cơ giới đã đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề hay không? Đạt ở mức độ nào? Cần phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế nào?... Và qua đó giúp nhà trường đề ra các giải pháp thiết thực nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn cho phù hợp để xây dựng trường trở thành cơ sở dạy nghề chất lượng cao. 
 Nhân sự:
 
    
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn