Hôm nay, 22/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ      
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

                                                                                                                                  
                                                                Trưởng Bộ môn : Nguyễn Thị Ái Diễm
                                                                Điện thoại         : 0905 545 288
                                                                Email  : aidiemqng76@yahoo.com.vn
                                                                Địa chỉ : Nghĩa Kỳ- Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
Bộ môn Lý luận chính trị là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới, được thành lập vào tháng 6 năm 2010. Văn phòng đặt tại khu nhà hiệu bộ chữ E, Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới, Nghĩa kỳ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện chức năng và nhiệm vụ chung mà nhà trường giao; Cùng với các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên; giảng dạy các môn pháp luật, chính trị, kinh tế chính trị cho toàn trường nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về nhà nước và pháp luật nói chung, về một số lĩnh vực pháp luật thiết yếu nói riêng, về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Truyền thống giai cấp công nhân Việt nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó xây dựng tình cảm niềm tin, ý thức giác ngộ của công dân đối với pháp luật, tạo lập cho học sinh, sinh viên sống, học tập và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới của đất nước

Giảng dạy các môn:

           - Pháp luật
           - Chính trị 
           - Kinh tế chính trị 

         Ngoài ra, Bộ môn còn đảm nhận giảng dạy các môn khác cho tất cả các bậc học, các hệ đào tạo của nhà trường như:
          
             - Triết học Mac-Lênin
             - Kinh tế chính trị
             - Chủ nghĩa xã hội khoa học
             - Tư tưởng Hồ Chí Minh
             - Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

        Bộ môn đảm nhận khối lượng giảng dạy, công việc khá lớn trong nhà trường và luôn hoàn thành nhiệm vụ mà nhà trường giao. Chất lượng giảng dạy không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Trường Cao đẳng nghề cơ giới, Bộ môn lý luận chính trị là địa chỉ đào tạo tin cậy, là cầu nối để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận. Chúng tôi, đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ môn luôn nổ lực, là tấm gương đạo đức nghề nghiệp, không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong khoa học, đổi mới và phát triển